شرح وظایف مسئولین فنی بیمارستان

جهت اطلاع از خدمات بیمه مسئولیت مدنی مدیران فنی بیمارستان ابتدا باید شرح وظایف این مدیران را طبق مصوبات وزارت بهداشت بررسی نمود.

اهم وظایف مسئولان فنی بیمارستان عبارتند از:

الف- نظارت بر کلیه امور فنی خدمات پزشکی و پیراپزشکی بیمارستان و پاسخگویی در ارتباط با

اقدامات انجام شده مبتنی بر قوانین ، مقررات و دستورالعمل های وزارت

تبصره- با توجه به ضرورت حضور و کنترل نظارت مستمر مسئول فنی در نوبت کاری مربوطه ،

مسئولان فنی در زمان قبول مسئولیت فنی نبایستی در محل دیگری مثل مطب، بیمارستان واشتغال

داشته باشند و پروانه مسئولیت فنی همزمان نیز صادر نمی گردد.

ب -سرپرستی کلیه بخشهای بستری، درمانگاه و فوریتهای پزشکی-اورژانس

ج- کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی ، درمانی، تجهیزات پزشکی و داروئی بیمارستان

د-نظارت بر انتخاب ، بکارگیری و فعالیت نیروی انسانی واجد شرایط و صلاحیت براساس ضوابط

مورد قبول وزارت برای قسمتهای مختلف بیمارستان و نظارت بر فعالیتهای آنان براساس مقررات

موجود.

ه- ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای و بخش های مختلف بیمارستانی و تش  کیل جلسات مربوطه

براساس دستور العملهای وزارت

و- نظارت بر حفظ شئون پزشکی و اجرای ضوابط انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس و

دستور العمل های مربوطه.

ز-جلوگیری از اعمال پزشکی غیرمجاز بدون اندیکاسیونهای علمی

ح-رسیدگی به شکایات بیماران در امور فنی و پاسخگویی به آنان و سایر مراجع ذیربط.

ط- نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به ارائه خدمات ، نحوه فعالیت بیمارستان و تهیه

گزارش در صورت درخواست مراجع ذیربط براساس قوانین- مقررات و دستورالعملها

ی- کنترل و نظارت بر ارائه خدمات لازم به بیماران در تمام ساعات شبان ه روز و ایام تعطیل با

رعایت مقررات مصرح در این آئین نامه

ک- کنترل و نظارت بر پذیرش موارد فوریتهای پزشکی بیمارستانها براساس تخصص هایی که مجوز

آنرا دریافت کرده بایستی امکانات ، نیروهای تخصصی و کادر پیراپزشکی مورد نیاز را برای درمان

بیماران اورژانسی بصورت ۲۴ ساعته در اختیار داشته باشد و هیچ بیمار اورژانسی به مرکز دیگر

نبایستی انتقال داده شود مگر در شرایطی که در حیطه تخصصی بیمارستان نبوده که در اینصورت پس

از انجام اقدامات اولیه درمانی مستقیماو یا از طریق ستاد هدایت و اطلاع رسانی دانشگاه مربوط

اقدام به اخذ پذیرش می گردد.

ل- نظارت بر گزارشدهی صحیح و به موقع مشخصات بیماران مبتلا به بیماریهای واگیر قابل گزارش،

به مرکز بهداشت شهرستان مربوطه

تبصره: فهرست بیماریهای واگیر قابل گزارش وچگونگی گزارشدهی توسط وزارت مشخص و اعلام

می شود.

م- ارسال آمار کلی فعالیتهای بیمارستان هرسه ماه یکبار به دانشگا ه /دانشکده مربوطه طبق فرم

مخصوص که از طرف وزارت در اختیار آنها قرار می گیرد

ن- نظارت بر پذیرش بیماران و رعایت تعرفه های مصوب دولت طبق ضوابط مربوطه

س- اعلام نواقص و تخلفات ارتکابی در نوبت های کاری بیمارستان از وظایف و دستورالعملهای

مربوطه ( از جمله اقدامات خلاف موازین اسلامی ، قانونی ، شئون پزشکی و اخلاقی کادر پزشکی و

پیراپزشکی ) به موسس بیمارستان ، وزارت ، دانشگاه /دانشکده مربوطه ، سازمان نظام پزشکی

جمهوری اسلامی و سایر مراجع ذیربط

ش- ایجاد هماهنگی بین مسئولان فنی و نظارت بر عملکرد آنها

ض- شرکت در جلسات هماهنگی تشکیل شده از طرف دانشگاه/دانشکده ذیربط

ف-مسئولان فنی بیمارستان می توانند از موسسین بیمارستان نیز باشند و در هرحال هر فرد فقط

می تواند حداکثر مسئول فنی دو نوبت کاری در هر شبانه روز باشد.

تبصره یک- هر یکی از مسئولین فنی در نوبت کاری خود مسئولیت آن قسمت از وظایف مربوط به خود

را که در ارتباط با فعالیتهای جاری بیمارستان است بعهده خواهند داشت.

تبصره دو--بیمارستان باید دارای دفتر مخصوصی باشد و کلیه مسئولان فنی موظفند همه روزه پس از

پایان کارخود اقدامات انجام شده بیمارستان را طبق ضوابط مربوطه یادداشت و یا مشکلات بوجود

آمده را در آن ثبت ، امضاء و ممهور به مهر نظام پزشکی نمایند.

تبصره سه-در صورت عدم امکان حضور هریک از مسئولان فنی بیمارستان به مدت حداکثر ۳ ماه با

موافقت دانشگاه/دانشکده مربوطه ، مسئول فنی موقت (جانشین ) مسئولیتهای وی را بعهده خو اهد

گرفت و در صورت غیبت بیش از سه ماه در سال بایستی فرد دیگری بعنوان مسئول فنی طبق ضوابط

معرفی گردد.

تبصره چهار- نام و مشخصات بیماران اورژانس باید در دفتر مخصوص ثبت و اسامی افراد فوت شده

برحسب دستورالعملهای وزارت با ذکر علت و زمانبندی تعیین شده به معاونت مربوط ه

دانشگاه/دانشکده گزارش شود.

ماده ۱۴ – بیمارستانها باید حداقل یک دستگاه آمبولانس برای تمام ساعات دراختیار داشته باشند.

تبصره ۱- آمبولانس بیمارستان صرفامجاز به انتقال یا جابجایی بیماران تحت درمان خود در موارد

مورد نیاز می باشد.

تبصره ۲- مشخصات فنی ،تجهیزات ، ملزومات ، و خدمه آمبولانس براساس ضوابط مرکز مدیریت

حوادث و فوریتهای پزشکی خواهد بود.__

چنانچه مسئولین فنی در هریک از موارد فوق طبق نظر مراجع قضایی یا وزارتخانه مطبوع مسئول شناخته شوند در صورت داشتن این بیمه نامه شرکت سهامی بیمه ایران خسارت مربوطه را طبق شرایط عمومی بیمه نامه جبران خواهد نمود.

جهت مشاوره ودرخواست این بیمه نامه با شماره ۸۸۱۷۲۵۳۳تماس حاصل فرمایید

بازگشت به صفحه اصلی بیمه مسئولیت مدنی

www.bimehirani.com